Tänk - Team - Tillsammans

16 september 2019

Hur ser du på dig själv, och hur ser andra på dig själv? Är din bild av hur du beter dig och fungerar tillsammans med andra, samma bild som andra har? Vilken utvecklingspotential kan du tänka dig finns hos dig och dina medarbetare, om ni bestämde er för att lära er mer om er själva och varandras styrkor?

I det dagliga arbetet är förmågan att relatera, kommunicera och samarbeta en förutsättning för ett resultat skapande arbete. Då relationerna, kommunikationen och teamet mår bra tillsammans kommer ni må bra tillsammans. En metod för att öka din självförståelse och andras självförståelse är att använda sig av IDI.

Vad gör IDI unikt?
Det finns många instrument som på mer eller mindre träffsäkert sätt beskriver en persons generella beteendestil eller personlighet. Vår metod att använda data från andra för att fastställa beteendestilen har visat sig mycket stabil, jämfört med andra instrument som också bygger på Taylor och Merrills teorier. Den mest avgörande skillnaden ligger dock i hur våra handledare presenterar resultatet. Den metod vi använder har utvecklats under snart 40 års praktisk användning och ger, tillsammans med våra handledares pedagogiska och beteendevetenskapliga kompetens, våra testpersoner värdefullt stöd för utveckling av samspelsförmågan.Många organisationer väljer att låta alla chefer och medarbetare få sina IDI-profiler. Genom att stärka alla individers kunskap om de egna styrkorna och andras kompletterande styrkor blir det möjligt att utveckla ett excellent samarbete inom organisationen vilket sprider sig till umgänget med kunder och andra viktiga intressenter. IDI i din organisation skapar ett gemensamt värdeneutralt språk så att alla förstår varandra bättre.

Vad är IDI?
IDI mäter en persons beteende i tre dimensioner. Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar.

Den tredje dimensionen: Adaptability – mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sin beteendestil för att möta andra människors och olika situationers behov är en samarbetsfärdighet. Att ta ansvar för egna behov och ge andra feedback på ett juste sätt när dessa inte möts är en annan samspelsförmåga. Att balansera dessa olika behov är nyckeln till gott samarbete.

Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel och tydlig och lätt förstå. Sättet som den presenteras på, tillsammans med den dokumentation som ingår, ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samspela med andra. Vi kallar dem Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.

VARFÖR IDI?
Du blir bättre på att samspela med andra

Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.

Du spar energi till när du behöver den bäst

Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

Du gör andra bättre

Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.

Ökad öppenhet ger tillit

När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

I mitt arbete med både mentorsprogram, ledarutveckling av chefer, och i grupputveckling har jag använd och refererat till IDI för att öka förmågan till samspel, förståelse, anpassningsförmåga i mötet med olika människor med andra människor samt för ökad självkännedom,

I mötet med individen och gruppen har tid för både reflektion på egen hand och tillsammans inneburit att vi fått en ökad medvetenhet om varandras styrkor. Vill du läsa mer om IDI så kan du göra det på www.idi.se

Vill du ha kontakt med mig? Jag möter dig gärna för att lyssna på var ni befinner er nu och kan då berätta om hur vi skulle kunna samarbeta för att ta några steg vidare mot ökad självkännedom och ett bättre samarbete i teamet.

Med vänlig hälsning Anders Ahlenius,

Certifierad IDI handledare och Coach