Rörelse i rätt riktning

5 mars 2020

Så viktigt det är med kraftladdning både personligt och professionellt. Veckan har handlat om att läsa och reflektera över rörelsen i livet som helhet. Att få ”träna av sig” allt som snurrar och ha goda vanor med familjen, mat, sömn, träning och förberedelser. Goda vanor är viktiga varje dag men ibland är det svårt att lyckas med det, varpå en vecka som denna är ett bra tillfälle att kalibrera sig själv i den rörelse som är och hitta kraft för nästa steg.

Idag har jag besökt några fina företag i Hillerstorp som rör sig i rätt riktning. Det gjorde även jag med bilen på bilden även om jag just då hade kört fast. Men det gör man ibland. Men i Hillerstorp besökte jag Smemo och PS Retail. Det är lärorikt att lyssna på ledare som rör sig själva och sina företag i rätt riktning och varje gång upptäcker jag något nytt. 


Det finns sju grundfunktioner i ledarskap som skapar kraft. Det finns naturligtvis fler och beskrivna på olika sätt, men dessa arbetar jag med i Dynamic Management då det gäller att utveckla ledare och team:
1 Verksamhetens kärna
2 Utveckla medarbetare
3 Utveckla relationer
4 Styrning
5 Rörelseriktning & förändringshantering
6 Aktivitetsnivå
7 Att fatta beslut

1. Att utgå från verksamhetens kärna
Ett dynamiskt och professionellt ledarskap behöver utgå från en inre punkt, där verksamhetens existensberättigande återfinns. Här finner vi vision, grundläggande verksamhetsmodell, värderingar och kultur. I ett enda ord kan vi tala om verksamhetens kärna eller ”DNA”. 

Att reflektera över:
Hur ofta anser jag mig utgå eller kommunicera från min verksamhets kärna?
Vad kommer hända om jag börjar kommunicera kärnan oftare och tydligare?

2. Utveckla medarbetare
Dina medarbetare är den viktigaste resursen du har för att nå de mål du ansvarar för. Att frigöra handlingskraft genom att stödja dina medarbetares motivation, engagemang och personliga utveckling är därför något av det mest centrala du som ledare kan göra.  

Ett ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att stödja respektive individ och samspelet i hela teamet, brukar kallas transformerande eller utvecklande ledarskap. Det är ett ledarskap som skapar kraft framåt genom att utveckla andra. Fokus ligger på motivation, engagemang och att utveckla medarbetarnas enskilda styrkor och kompetenser, så att teamet tillsammans kan verka på absolut bästa sätt. Detta behöver du naturligtvis själv också leva i.

Att reflektera över:
Situationer då du själv känt utveckling. 
Vad kände du då? 
Vad gjorde det med dig?
En situation då du sett en medarbetare utvecklas? 
Vad innebar detta?
Vad kan du göra framöver för att dina medarbetare skall utvecklas?

3. Utveckla relationer 
Ledarskap sker i relationer. Ledarskap sker alltid i relation mellan människor. Relationens kvalité har direkt påverkan på ditt ledarskap varför arbetet med utveckla dina relationer som ledare är något av det mest strategiska du kan göra för att utveckla ditt ledarskap. 

Att reflektera över:
Hur ser mitt relationella nätverk? 
Vad kan jag göra för att utveckla mina relationer?
Vad kommer det innebära om jag utvecklar mina relationer?

4. Kontroll & styrning
En nödvändig grundfunktion i ett dynamiskt ledarskap är att du som ledare behöver säkerställa hur din verksamhet styrs. Du behöver planera, organisera, leda och följa upp. Vi sammanfattar detta i förkortningen POLFU. Vissa funktioner kan delegeras men du som ledare har alltid det yttersta ansvaret. En ledare som helt överlåter styrningen till andra kommer förlora sin trovärdighet. 

Ett av de första stegen i det professionella ledarskapet är att du som ledare tror på din egen förmåga att vara ledare. I det innefattas tron också på din verksamhets förmåga att utvecklas och nå sina mål. Du behöver också förstå extern och intern dynamik: 

Extern dynamik: Förstå branschen och marknaden (extern dynamik): Att veta vad som händer i marknaden, känna den teknologiska utvecklingen, förstå ekonomiska påverkningsfaktorer och följa med i politiska, sociala och miljömässiga trender - är förutsättningar för en effektiv styrning.

Intern dynamik: Att ha insyn i den egna organisationen och de resurser och medarbetare som finns är viktigt för att kunna navigera och styra. Det kan kallas för den interna dynamiken (olika relationer, vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det). Att förstå den interna dynamiken är ditt ansvar som ledare. Detta är viktiga delar då jag arbetar med Dynamic Management.

Att reflektera över:
Tror du på din egen förmåga?
Vilken är din förståelse för din verksamhets externa dynamik? 
Vilken är din förståelse för din verksamhets interna dynamik?

5. Skapa rörelseriktning och förändring
Hur kan jag skapa mer rörelseriktning i den återkommande styrningen?
Genom att sätta upp delmål i organisationen som bygger mot huvudmålet
Genom att ge ökad handlingsfrihet och ansvar till fler som jag coachar och uppmuntrar 

Att reflektera över:
En förändring jag varit med om. Hur gjordes den? Vad var bra? Vad kunde göras ännu bättre? Hur?

6. Aktivitetsnivå
En ytterligare kraftfunktion i ett dynamiskt ledarskap är att säkerställa att man som ledare och organisation som helhet, har rätt aktivitetsnivå i förhållande till den situation man befinner sig i. 

En viktigt ledarförmåga för att leda på kort och lång sikt är därför att förstå vilken typ av aktivitet som behövs. Du behöver kunna bedöma din egna aktivitetsnivå och förstå var verksamheten befinner sig i förhållande till denna. Ett dynamiskt och kraft skapande ledarskap strävar efter att befinna sig på den övre delen av aktivitetstrappan som kännetecknas av ett proaktivt och interaktivt ledarskap.

De olika nivåerna i aktivitetstrappan: 
Inaktivt ledarskap 
Reaktivt ledarskap
Aktivt ledarskap
Proaktivt ledarskap
Interaktivt ledarskap

Att reflektera över:
Var någonstans befinner du dig i ditt ledarskap?

7. Att fatta beslut
Den sista grundfunktionen i ett professionellt ledarskap handlar om beslut. Att fatta beslut skapar i sig själv kraft. En central del i ditt ledarskap är därför att säkerställa att beslut fattas. Det finns flera modeller att använda för att underlätta arbetet i en beslutsprocess. En vedertagen modell är den s.k. PrOACT-modellen. Modellen består av fem steg där varje steg belyser vad som behöver övervägas i beslutet. 

Problem                - Problem
Mål                        - Objectives
Alternativ               - Alternative
Konsekvenser       - Consequences
Avvägningar          - Trade offs

Att reflektera över:
Hur vill jag beskriva mitt beslutsfattande:
Vad kommer det innebära att jag utvecklar mitt beslutsfattande?

Det var en inblick i hur jag arbetar med rörelse i rätt riktning för ledare och grupper med dynamic management.
Vill du veta mer om detta så tveka inte att höra av dig. Jag hjälper ledare och grupper på resan med att röra sig i rätt riktning genom ledar och grupputveckling, föreläsningar och personalevent.

Hälsningar

Anders