Dynamiskt Ledarskap

21 januari 2019

Hej,
I Modul 2 av programmet Dynamic Managements fem moduler arbetar vi med dynamiskt ledarskap i aktion. Det handlar om kraft, riktning och synergi Bilden är från en vecka i Padjelanta nationalpark. Tillsammans var vi en grupp människor med olika bakgrund, olika egenskaper, och med ett antal förväntningar på vad en vecka tillsammans skulle innebära. I den här modulen, som är uppdelad i två delar, får du läsa om den synergi som kan skapas genom ditt självledarskap och ett antal grundläggande funktioner som återkommer i allt ledarskap. Utgångspunkten är att ett dynamisk ledarskap ska skapa kraft som i sin tur inspirerar och utvecklar dig själv, dina medarbetare och hela din verksamhet.  

Del 1: Kraft genom självledarskap
Ledarskap börjar med dig själv. Det handlar om ditt självledarskap för  att kunna leda andra. Vi kommer beröra följande områden i ditt självledarskap: Din ledaridentitet, ditt tillvägagångssätt, ditt engagemang, din hälsa och din tidsplanering. Faktorer som ger dig kraft. 

Vad är självledarskap?
I grund och botten handlar ditt självledarskap om att förstå dig själv, dina behov och ditt beteendemönster och att leda dig själv - för att det ska gynna andra, din organisation och det du ansvarar för. Genom en bra självkännedom kan du förstå hur andra uppfattar ditt beteende i olika situationer. Du kan reglera ditt beteende – både gasa, bromsa och styra – så att bästa möjliga effekt uppnås. 

Dynamiska ledare, dvs ledare som skapar kraft, utmärks av en god förståelse för den växelverkan som uppstår mellan eget beteende och andras beteenden. Det är en dynamik som uppstår i mötet mellan människor, med olika sätt att agera, som ofta blir avgörande för framgång, stagnation eller tillbakagång i verksamheten. 

Självledarskap omfattar flera områden
Självkännedom och självreglering en naturliga startpunkter i ditt självledarskap. I tidigare modul 1 skapade  du en god grund för ditt självledarskap med fokus på beteendemönster, styrkor och autentisk potential. Det ger dig en bra verktygslåda för att leda dig själv och för att utveckla ditt ledarskap. 

Att reflektera över din identitet som ledare är något som är värdefullt i ditt självledarskap. Identitet kan sägas ha en en yttre och en inre bild. Den yttre bilden är det som andra ser och det som du själv vill att de ska se. Den inre bilden är mer din egna uppfattning om dig själv, ditt naturliga sätt att vara och dina egenskaper, styrkor och särskilda kompetenser. 

Självledarskap inkluderar också ett ansvar för din egen hälsa och balans i livet som helhet, faktorer vars betydelse  på senare tid har ökat i betydelse. Forskning visar att hälsa och livsbalans är faktorer som tydligt påverkar ditt ledarskap, din stresshantering och din hjärna mycket mer än vad vi hittills kunnat tro. En god hälsa skapar kraft som påverkar både dig och andra positivt. Utan hälsa och balans i livet är det svårt att bli en dynamisk ledare.  

Del 2: Kraft genom professionellt ledarskap
Från vår erfarenhet av ledarutveckling har vi samlat ett antal grundfunktioner som är viktiga i ett professionellt ledarskap. Funktionerna, som vi också kallar kraftfunktioner, existerar inte var för sig utan samverkar och bildar tillsammans en viktig helhet. Dessa funktioner är nödvändiga i ett professionellt ledarskap för att det ska vara dynamiskt. 

I fortsättningen kallar vi grundfunktionerna för kraftfunktioner för att belysa dess betydelse för att driva och utveckla verksamheten på ett bra sätt. Hanteras de väl så skapas kraft. Hanteras de inte så läcker de kraft, för både ledare, medarbetare och organisationen som helhet.    

7 st. grundfunktioner i ledarskap som skapar kraft. 
Kraftfunktion 1: Verksamhetens kärna
Kraftfunktion 2: Utveckla medarbetare
Kraftfunktion 3: Utveckla relationer
Kraftfunktion 4: Styrning
Kraftfunktion 5: Rörelseriktning & förändringshantering
Kraftfunktion 6: Aktivitetsnivå
Kraftfunktion 7: Att fatta beslut

Personlig ledarutveckling är en pågående process. Genom ditt kontinuerligt arbeta med att utvecklas på vart och ett av dessa områden kan ditt ledarskap bli mer dynamiskt och vitalisera din omgivning med kraft, riktning och synergi.

Vill du veta mer om Dynamic Management kan du kontakta mig. 
Med vänlig hälsning Anders Ahlenius

#ledarutveckling #grupputveckling #dynamicmanagement #fivecontinents #releadershipjourney